Over ons

Onze visie, missie en kernwaarden

Stichting Firmitas heeft als doel om mensen te helpen en hen de weg te wijzen op het gebied van de sociale voorzieningen die de staat aanbiedt, alsmede het helpen van mensen met problemen en het creëren van een veilige omgeving, en het ontwikkelen van het culturele draagvlak. De onderstaande kernwaarden zijn daarbij de uitgangspunten. 

We zijn innovatief. Stichting Firmitas is continue gericht op het vernieuwen van diensten, vooral gericht op waar de nood ligt in de maatschappij en hoe we daarop in kunnen springen. Bijvoorbeeld door naast een kamer trainingscentrum tevens een beschermd woonproject en een gesloten woonproject te ontwikkelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking (en GGZ problematiek). We zien huisvesting namelijk als basis voor de zorg, voor de groei en ontwikkeling van de mens. We willen extramuraliseren wat voor ons betekent dat we cliënten vanaf de basis (met bescherming en kaders) willen begeleiden met als doel een zo zelfredzaam leven op individueel niveau te bevorderen. Het is de bedoeling dat clienten op het KTC uiteindelijk uitstromen naar ambulant wonen.

We streven naar een zo groot mogelijke gelijkwaardigheid. Stichting Firmitas richt zich op de mens, niet zozeer op de mens als cliënt. Er wordt rekening gehouden met de problematiek en de kwetsbare positie van de cliënt, maar het bevorderen van een menswaardig leven op individueel niveau is één van de belangrijkste uitgangspunten. We doen dit door het op maat bieden van zorgverlening en begeleiding, rekening houdend met culturele en medische benodigdheden. De doelgroep van stichting Firmitas is multicultureel, wat betekent dat we het belangrijk vinden dat de medewerkers een cultuursensitieve beroepshouding hebben en dus rekening houden met de culturele achtergrond, normen en waarden van de cliënt. Stichting Firmitas ziet cultuurverschillen dan ook niet als een knelpunt maar als een uitdaging en een verrijking. We proberen de zorgverlening en begeleiding zodanig in te zetten, dat de cliënt zelf zoveel mogelijk in staat wordt gesteld deel uit te maken van het proces. Door het traject in samenspraak vorm te geven, voelen cliënten zich gehoord en maken zij hun eigen ontwikkeling mogelijk. Door deze samenwerking en betrokkenheid, voelen cliënten zich ook serieus genomen. Goede zorgverlening en begeleiding houdt voor ons dan ook in dat er een wederzijdse zinvolle relatie is tussen de zorgverlener/begeleider en cliënt. 

We streven naar een zo hoog mogelijke mate van betrouwbaarheid en willen zo kwalitatief mogelijk werken. De wens van de cliënt staat centraal in het contact en stichting Firmitas probeert de zorgverlening en begeleiding hier zo nauw mogelijk op in te zetten. Cliëntveiligheid staat voorop. Dit stimuleren en bevorderen we onder andere door continue de kwaliteit van de zorgverlening en begeleiding te bewaken en te verbeteren, door met elkaar een open en veilige cultuur te stimuleren waar we elkaar ook aanspreken op zaken die niet goed gaan en door medewerkers die direct contact hebben met cliënten en cliënten zelf te betrekken bij bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen.  

Kwaliteit

Stichting Firmitas heeft met succes het certificatietraject rondom de kwaliteitsnorm NEN-EN 15224 afgerond voor ambulante begeleiding, (woon)begeleiding in het kamertrainingscentrum en wijkverpleging. Met deze certificering omarmt Stichting Firmitas de basisprincipes van gedegen kwaliteits- en risicomanagement en toont zij aan dat haar zorgprocessen voldoen aan internationale kwaliteitseisen uit de NEN-EN 15224 norm.

Stichting Firmitas is erg trots op het feit dat zij haar kwaliteit aantoonbaar en inzichtelijk heeft kunnen maken. Door het hanteren van deze norm steekt de werkwijze erg in op risicomanagement (op zowel proces- als cliëntniveau) en beheersing van afwijkingen in de zorgprocessen. Ook speelt cliënttevredenheid een grote rol.

Klachten

We doen hard ons best om goede zorg en begeleiding te bieden. Helaas kan er altijd wel eens iets misgaan waarover u ontevreden bent en mogelijk een klacht heeft. Wij informeren u graag wat u dan kunt doen en verwijzen u hiervoor naar ons klachtenreglement

Medezeggenschap

De cliëntenraad van Stichting Firmitas behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, binnen het kader van de doelstellingen van Stichting Firmitas. De cliëntenraad doet dit door inzicht te geven in wat er leeft onder de cliënten, door de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen en door de positie van de cliënten te verankeren in het beleid van Stichting Firmitas.

Raad van Toezicht

Stichting Firmitas kent een actieve Raad van Toezicht. De Raad heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en ondersteunt de Raad van Bestuur inzake strategie en beleid van de organisatie